28 feb 2024 19:49pm
01 02 03 04 05 13 13bgd-pan_srb

Integrisani sistem menadžmenta

 

 

 

Stalno unapređivanje integrisanog sistema menadžmenta (IMS) predstavlja strateški cilj Energoprojekt Niskogradnja a.d.

 

Uspostavljeni integrisani sistem menadžmenta obuhvata sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa standardom ISO 9001, sistem upravljanja zaštitom životne sredine usaglašen sa standardom ISO 14001 i sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu usaglašen sa standardom OHSAS 18001.

 

Svoje poslovne aktivnosti Energoprojekt Niskogradnja a.d. usklađuje sa zahtevima zakonske regulative u oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, utvrđuje odgovarajuće programe i angažuje se na njihovom doslednom sprovođenju.

 

Sistemi menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu Energoprojekt Niskogradnja a.d. su u funkciji stalnog nastojanja da se što potpunije, efikasnije, efektivnije i pouzdanije zadovolje potrebe, zahtevi i očekivanja u oblasti kvaliteta proizvoda, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, kako naručilaca svojih usluga, tako i vlasnika preduzeća, šire društvene zajednice i zaposlenih.

 

Rukovodstvo vodi poslovanje preduzeća kroz planiranje i realizaciju procesa uz puno uključenje i angažovanje zaposlenih na ostvarivanju postavljenih ciljeva. Zaposleni i organizacione jedinice usmereni su ka stalnom unapređenju kvaliteta rada i efikasnosti poslovanja.

 

Utvrđena politika IMS predmet je stalnog preispitivanja od strane rukovodstva preduzeća, koje tu politiku neprekidno usavršava i prilagođava nastalim promenama u poslovnom i društvenom okruženju.