28 feb 2024 21:52pm

P Luwero-Kafu, Uganda 01

Rehabilitacija puta "Luwero - Kafu", Uganda

 

Trasa puta Luwero - Kafu ima međunarodni značaj i glavni je trgovački put. Trasa puta je dugačka 100 km. Na trasi nema većih objekata, samo podužni i poprečni propusti i drenažni kanali. Rađena je mehanička stabilizacija sa dodavanjem 30-40% drobljenog kamena (crushed stone base) i zemlje iz pozajmišta (marama). Širina kolovoza je 6m, presvučen je dvostrukom površinskom obradom. Bankine širine 2 x 1m presvučene su jednostrukom površinskom obradom.

 

Investitor: Uganda, Nacionalna Agencija za Puteve